MAGISTRIÕPPE TOETUSE STATUUT

1)     Magistriõppe toetuse eesmärgiks on toetada ajakirjanduse eriala magistriõpinguid välismaa ülikoolides.

2)     Magistriõppe toetus määratakse üks kord kalendriaastas ühele üliõpilasele välismaa ülikoolis ajakirjanduse eriala magistriõppega seotud kulutuste katteks.

3)     Magistriõppe toetuse suuruseks on 10 000 eurot, mis makstakse toetuse saajale välja kahes osas.

4)     Magistriõppe toetuse konkurss kuulutatakse välja avaliku konkursi korras, mille kohta avaldatakse teade üleriigilise levikuga päevalehes, sihtasutuse veebilehel ja muudes infokanalites vähemalt üks kuu enne magistriõppe toetuse taotluste laekumise tähtaega. 2017. aastal kuulutatakse magistriõppe toetuse konkurss välja 8. mail.

5)     Magistriõppe toetusele kandideerimiseks tuleb esitada kandideerimisavaldus, CV, valitud magistriõppeprogrammi kirjeldus ning motivatsioonikiri. Samuti esitab taotleja õpingute eelarve. Taotlusele tuleb lisada vastuvõtva ülikooli või teadusasutuse kinnitus õppima asumise kohta.

6)     Sihtasutuse nõukogu poolt määratud stipendiumikomisjon valib magistriõppe toetuse taotlejate hulgast kandidaadid, kellega viiakse läbi vestlusvoor.

7)    Stipendiumikomisjon, kuhu kuuluvad meediaettevõtte esindajad, teeb magistriõppe toetuse määramise ettepaneku sihtasutuse nõukogule, kes magistriõppe toetuse saaja kinnitab.

8)     Magistriõppe toetuse saaja kuulutab sihtasutus avalikult välja erinevates infokanalites.

9)     Magistriõppe toetuse saaja ja sihtasutuse vahel sõlmitakse magistriõppe toetuse kasutamise leping, milles sätestatakse toetuse sihipärase kasutamise tingimused.